Vietnamese Translation

Mỗi ngày mà không có sự cải cách về thuế má…

Việc làm và dân cư sẽ rời Philadelphia

Thuế sẽ giữ Philadelphia lại – Sự cãi cách về thuế sẽ làm Philadelphia tiến về phiá trước

Những gì sai trái trong vấn đề thuế của Philadelphia?

· Chúng ta đóng thuế nhiều hơn những thành phố khác.

· Chúng ta đóng những loại thuế mà những thành phố khác không đóng.

· Chúng ta đóng thuế không công bằng.

Trong 50 năm qua, vấn đề về thuế của Philadelphia đã làm mất mát:

· 225,000 công việc trong thành phố

· 500,000 dân cư trong thành phố

Philadelphia đã có kế hoạch sửa lại những sai trái trong vấn đề thuế

Mọi người đã ủng hộ – 80% đầu phiếu của Philadelphia đã đồng ý việc tạo thành một Uỷ Ban cải cách thuế để phác họa ra một kế hoạch cải thiện.

Những người trả thuế đã trả – Ban Uỷ quyền đã phải tốn 500,000 đô tiền thành phố và phải mất hầu hết một năm để phác họa ra một dấu ấn cho sự thay đổi – hoàn thành với một phương cách để trả thuế.

Thời gian cho sự nghiên cứu đã qua. Thời gian cho sự hành động đã đến.

Sự đụng chạm về kinh tế của sự cải cách thuế

Theo sự phân tích của Uỷ ban cải cách thuế, cải cách về thuế có nghĩa là:

· Tạo nên 47,000 công việc mới của thành phố vào năm 2010 và 175,000 công việc mới nói chung vào năm 2017.

· Giá trị trung bình của nhà cửa sẽ tăng lên $7,600 vào năm 2010 và $19,300 vào năm 2017.

· Sự mở rộng thuế sẽ cho phép thành phố mở rộng thêm những dịch vụ


Philadelphia đã so sánh như thế nào

Những thành phố khác đang lớn mạnh, nhưng Philadelphia vẫn còn đang xuống dốc. Những vùng ngoại ô của Philadelphia đang tiến triển, nhưng thành phố Philadelphia vẫn tiếp tục mất công việc làm và dân cư. Thuế điển hình của một dân cư thành phố là 50% cao hơn thuế của một dân cư vùng ngoại ô ở cùng một mức lương.

Những bi quyết của Uỷ Ban cải cách thuế

Đặc quyền giảm trừ thuế kinh doanh

Giảm xuống, cải cách, và cuối cùng loại trừ thuế kinh doanh vào năm 2014.

Giảm thuế lương

Giảm thuế lương 3.25% cho cả hai người cư trú và người không cư trú vào năm 2014.

Cải cách thuế nhà cửa

Củng cố lại, làm đơn giản hơn và tiến bộ hơn trong quá trình đánh thuế nhà.

Lập ra một ban Bảo vệ người trả thuế để thay mặt cho những người sở hữu trong quá trinh đánh thuế.

Hoàn thành sứ mạng bảo vệ để chống lại sự tăng thuế bất động sản.

Thay đổi thuế đất theo từng giai đọan để khuyến khích những tiến bộ trong quyền sở hữu và phản đối những ảnh hưởng xấu.

Tạo nên một hệ thống đánh thuế nhà cửa trên ngân sách để chắc chắn rằng Thành phố chỉ thu thuế cần thiết cho các dịch vụ tối thiểu đến các dân cư.

Sự giải phóng cho những người trả thuế có lương thấp

Đầu tư tối thiểu 1 triệu đô cho Uỷ Ban vận động việc làm cho những gia đình lao động ở ngoài Philadelphia để giúp trả lại 150 triệu thuế thành phố và tiểu bang mà các người dân lương thấp ở Philadelphia không nhận được.

Uỷ Ban cải cách thuế sẽ:

· Giảm thuế lương đến mức tổi thiểu

· Loại trừ thuế kinh doanh

· Tạo nên sự công bằng cho thuế nhà cửa

· Tạo công việc làm và tăng sự kinh doanh trong láng giềng

Uỷ Ban cải cách thuế sẽ không:

· Giảm những dịch vụ cốt yếu của thành phố

Cải cách thuế Philadelphia ngay bây giờ – chúng ta không thể chờ đợi nữa